Zaandam, 22 januari 2018

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ECC-BIMAS N.V.

 

1              DEFINITIES

 

De volgende begrippen en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn weergegeven hebbende betekenis die hieronder is vermeld:

 

IE-rechten betekent alle industrle en intellectuele eigendomsrechten onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit de merken, handelsnamen, auteursrechten, patenten, modelrechten engeregistreerde ontwerpen en alle andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt of vervat in of in verband met de Producten;

 

“Koper betekent de (rechts)persoon, bedrijven, ondernemingen en/of andere vormen van samenwerkingen en organisaties die een Product koopt van ECC-Bimas N.V.;

 

“Overeenkomst” betekent de overeenkomsttussen ECC-Bimas N.V. en de Koper met betrekking tot koop en verkoop van Producten overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden;

 

“Overmacht” heeftde betekenis als opgenomen in artikel 14;

 

“Order betekent iedere door Koper aan ECC-Bimas N.V. gegeven opdracht tot het leveren van Producten, zoals opgenomen in het bestelformulier van de Koper, de aanvaarding van de offerte van ECC-Bimas N.V., of enige andere vorm van bestelling van Koper, zoals het geval kan zijn;

 

Producten betekent de goederenen/of een gedeelte van de goederenzoals opgenomen in de Order, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten door ECC-Bimas N.V.

 

ECC-Bimas debesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECC-Bimas N.V., statutair gevestigd te Zaandam en ingeschreven bijdeKamer van Koophandel onder nummer 60683554;

 

“Voorwaardenbetekentdealgemenevoorwaarden zoalsgedeponeerd bijdeKamervan Koophandel en van tijd tot tijd aangepast in overeenstemming met artikel 15.4;

 

Website” betekent: [www.bimasbike.com]

 

 

 

2              TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze Voorwaardenzijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij ECC-Bimas Producten van welke aard dan ook aan de Koper levert.

 

2.2Voor zover Koper zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper uitdrukkelijk van de hand gewezen,tenzij en nadat bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ECC-Bimas van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen Koper en ECC-Bimas van toepassing (zullen) zijn.

 

2.3 Indien en voor zover een Order en/of Overeenkomst tussen Koper en ECC-Bimas van de door de Voorwaarden beheerste Order en/of Overeenkomstafwijkende bepalingen bevat, zonder dat de


 

 

 

toepasselijkheid van de Voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

 

2.4Indien de Koper éénmaal een Overeenkomst met ECC-Bimas heeft gesloten op basis van de Voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden de Voorwaardendoor dat feit toepasselijk op iedere volgende met ECC-Bimastesluiten Overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende Overeenkomsteen verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

 

2.5 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met ECC-Bimas, voor de uitvoering waarvan door ECC-Bimasderden dienen te worden betrokken.

 

2.6 De Voorwaarden zijn eveneensgeschreven voor de medewerkers van ECC-Bimas en haar directie.

 

2.7 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenistoe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geestvan deze bepalingen.

 

2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van dezeVoorwaarden.

 

2.10 Voor zover deze Voorwaardenook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

 

 

3              AANBIEDINGEN ENTOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van ECC-Bimas zijn vrijblijvend, tenzij door ECC-Bimas schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ECC-Bimas behoudt zich het recht voor omOrders, bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.

 

3.2 Voor zover de Koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komenof de veronderstellingdateen Overeenkomst tot stand isgekomen, doet de Koper dat op eigen risico.

 

3.3 Iedere Order houdt een aanbod in van de Koper om de Producten van ECC-Bimas te kopen onder deze Voorwaarden. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aanECC-Bimasopgegeven Order(s) en andere gegevens waarop ECC-Bimaszich baseert.

 

3.4 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra ECC-Bimas de geplaatste Order(s) schriftelijkofvia elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt.

 

3.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van ECC-Bimas of namens ECC-Bimas gedaan door verkopers, agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ECC-Bimas slechts indien en voor zover dezedoor daartoe bevoegde personen schriftelijk door ECC-Bimas zijn bevestigd.


 

 

 

3.6 Alle in aanbiedingen, prijslijsten, catalogi, voorraadlijsten, brochures, reclamemateriaal en/of op de website van ECC-Bimas vermelde beschrijvingen, maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen, afbeeldingen en overige illustraties hebben enkel tot doel een idee te geven van de beschreven Producten en gelden slechts bij benadering en zijn geheel vrijblijvend.

 

3.7 De offertes van ECC-Bimas zijn te beschouwenals een uitnodiging tot het doen van een aanbodtot het aangaan van een Overeenkomst. Zij verliezen in ieder geval hun geldigheid na verloop van 30 dagen na dagtekening,tenzij ECC-Bimas uitdrukkelijkeenandere termijn vermeldt op de offerte.

 

3.8ECC-Bimasisgerechtigd(een)Order(s)teweigerendanwel bepaaldevoorwaardenaandelevering van Producten te verbinden.

 

3.9 Iedere Overeenkomstwordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

 

 

4              PRODUCTEN

 

4.1 De Producten worden beschrevenin de catalogus van ECC-Bimas en/of haar Website.

 

4.2 Koper vrijwaart ECC-Bimas voor alle aanspraken, kosten, schade en verliezen (met inbegrip van enige directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rente, boetes en juridischeenandereprofessionelekostenenuitgaven)inverbandmeteenclaimingediendtegenECC-Bimas vanwege een feitelijke of vermeende inbreuk op IE rechten van een derde partij die voortvloeien uit of in verband houden met het gebruik van het Product door ECC-Bimas of door Koper verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst door ECC-Bimas wordengebruikt. Deze bepaling blijft gehandhaafd en van toepassing tussen Koper en ECC-Bimas, indien deOvereenkomst bindigt.

 

4.3 ECC-Bimas behoudt zich het recht voor om de Producten aan te passen of te wijzigen in de catalogus van ECC-Bimas en/of haar Website.

 

4.4Wanneer ECC-BIMAS voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten,containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij hetomeenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door ECC-Bimas opgegeven adres, bij gebreke waarvande Koper aan ECC-Bimas schadevergoedingverschuldigd is.

 

 

 

5              LEVERING EN RISICO

 

5.1 ECC-Bimas is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de Overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat voldaan is aan hetgeen genoemd in artikel 6 en nadat zij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van de Koper heeftontvangen.

 

5.2 Schriftelijk zal overeengekomen worden dat de levering af fabriek of magazijn zal geschieden, of dat de Producten door ECC-Bimas bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar


 

 

 

de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Order of de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

 

5.3 Indien levering af fabriek wordt overeengekomen dan spreken Koper en ECC-Bimas alsvolgt af:

 

Tenzij anders overeengekomen, zijn verzendingen voor risico van de Koper. Ook wanneer franco-levering overeengekomen mocht zijn, is de Koper aansprakelijk voor alle tijdens het vervoer geledentransport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, dan wel voor de eventuele verzekering daarvan.

 

Tenzij anders overeengekomen, kunnen ordersboven de 1.500,-- franco geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd respectievelijk worden vracht- of behandelingstoeslag in rekeninggebracht.

 

5.4 De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. ECC-Bimas heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de Koper aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien Koper weigert de Producten in ontvangst te nemen. In geval van weigering zullen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Koper komen. Hetaanbod tot levering wordt met leveringgelijkgesteld.

 

5.5 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijkzijn voor de levering, is ECC-Bimas gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Bijweigering van in ontvangstneming van de Producten zal ECC-Bimas deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Koper opslaan. ECC-Bimas zal de Koper schriftelijk berichten dat deze de Producten kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is ECC-Bimas gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

 

5.6De Koper is verplicht aan ECC-Bimas de opslagkosten volgens het bijECC-Bimasgebruikelijke tarief en, bijgebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoedenvanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomenleveringsdatum.

 

5.7 Indien de Producten worden bezorgd behoudt ECC-Bimas zich het recht voor eventuele bezorgkosten in rekeningtebrengen.

 

5.8Door ECC-Bimas opgegeven levertermijnen wordenzoveel alsmogelijkin acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als voor de voldoening bepaalde termijnen als bedoeld in artikel6:83 Burgerlijk Wetboek.ECC-Bimas zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk daartoe na afloop van de overeengekomen levertermijn, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming door Koper isgegund die onbenut is verstreken, door Koper in gebreke is gesteld.

 

5.9Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst vergoeding te verzoeken, te ontbinden, te annuleren of afnamevanProductenteweigeren,indienECC-Bimasdelevertermijnheeftoverschreden. Eerstnadat de Koper ECC-Bimas schriftelijk in gebreke heeftgesteld op een termijn van 3 maanden kan hijnahet verstrijken van die termijn de Overeenkomst met een schriftelijke mededeling aan ECC-Bimas


 

 

 

ontbinden,tenzij de overschrijdingvande leveringstermijn wordt veroorzaakt door overmacht (zoals uiteengezet in artikel 14).

 

5.10 ECC-Bimas is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren. ECC-Bimas is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

5.11 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (artikel over garanties en klachten), dient Koper eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden binnen 14 dagen te (laten) vermelden op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvanklachten dienaangaande niet meer door ECC-Bimas in behandeling worden genomen.Deadministratie van ECC-Bimas is in dit verband beslissend.

 

5.12 Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomenis, geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande de dag waarop de Overeenkomst gesloten is. Na afloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijnheeft ECC-Bimas het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betalingvande op afroep verkochte zaken te vorderen.

 

 

 

6              EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

6.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de Producten op de Koper overgaan bij aflevering.

 

6.2 Geleverde of nog te leveren Producten blijven eigendom van ECC-Bimas, totdat Koper aan alle verplichtingen, uit hoofde van de Overeenkomst of Order, of uit hoofde van enige eerdereOvereenkomst of Order, volledig heeft voldaan (het zogenoemde eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in artikel 92 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke. Dit eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing opgeleverde Producten,die reeds betaald zijn.

 

6.3 De Koper is verplicht naasthet genoemde in het vorige lid aan ECC-Bimas, op het eerste verzoek vanECC-Bimas, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Koper ter zake deze Producten jegens zijn afnemers heeftof mocht verkrijgen. Ter zake van de Producten verkrijgt ECC-Bimas alsmede tevens het recht tot zekerheid van de openstaande vorderingen waarop het eigendomsrecht vanECC-Bimas verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze, tot de vestiging van een bezitloos pandrecht op deze zaken, waartoe de Koper reeds nu vooralsdan de onherroepelijke toestemming verleent en zich verbindt tot medewerking aan de vestiging van het bezitloos pandrecht.

 

6.4Indien er gerede twijfel bijECC-Bimas bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is ECC-Bimas bevoegd de bezorging van Producten uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Koper is aansprakelijk voor de door ECC-Bimas door deze vertraagde afleveringte lijden schade.

 

6.5ECC-Bimas is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel6.2 of ECC-Bimas goede gronden geeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen zal tekortschieten. Koper zal daaraan alle medewerking verlenen. Koper verleent ECC-Bimas reeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om ten behoeve daarvan de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te


 

 

 

betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Koper. De Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een                          niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van 500,-- per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, indien ECC-Bimas hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt. ECC-Bimas is eveneens gerechtigd eventuele schade aanProducten op Koper te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Koper in rekening te brengen.

 

6.6 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ECC-Bimas te bewaren.

 

6.7 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 6.2, is het Koper verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijzeuit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. VoortsisKoper verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

 

6.8 De Koper is verplicht omECC-Bimas onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, indien:

 

6.8.1. Derden rechten op door ECC-Bimas onder eigendomsvoorbehoud geleverde Pro- ducten doengeldenofKoperweet dat derdenvoornemenszijn rechtenop voornoemdeProducten te doen gelden;

 

6.8.2. Koper voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;

 

6.8.3. Koperheeftvernomendat één of meervan zijn schuldeiser(s)voornemensis(zijn)een aanvraagtot haar faillissement in te dienen;

 

6.8.4. Koper (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement isgesteld;

 

6.9 Alleeventueel tengevolgevanditartikel ontstane kostenkomenvoorrekening enrisicovankoper.

 

6.10Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding,terstond opeisbaar.

 

 

 

7              GARANTIES EN KLACHTEN

 

7.1ECC-Bimas stelt zich zowel tegenover de Koper als tegenover afnemers van de Koper dat ECC-Bimas de Producten zal leveren in overeenstemming met de Overeenkomst en garandeert gedurende eenperiode van 24 maanden vanaf het moment waarop de Producten zijn geleverd dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage en/of materiaalfouten en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het momentvan levering redelijkerwijsgesteldkunnenwordenenwaarvoorzijbijnormaal gebruikzijnbestemd. BijgebruikbuitenNederland dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvangeschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aande voorwaarden die daaraan gesteld worden. ECC-Bimas kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.

 

7.2De aansprakelijkheid van ECC-Bimas is beperkttot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeelervan, een en ander ter beoordeling van ECC-Bimas.


 

 

 

7.3Indien de door ECC-Bimas verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt,tenzij anders wordt vermeld.

 

7.4 Iedere vorm van garantie als bedoeld in artikel 7.1 komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

 

7.4.1doorhetnietvolgensdevoorschriften van ECC-Bimas, opslaan, aansluiten,installeren,gebruiken en/ofonderhouden van Producten;

 

7.4.2 reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de Producten verricht door anderendan ECC-Bimas zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanECC-Bimas;

 

7.4.3 verwaarlozing dan wel naar het oordeel van ECC-Bimas onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud van het Product;

 

7.4.4 omstandigheden waar ECC-Bimas geen invloed op kan uitoefenen, daaronder be- grepen weersomstandigheden(zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme re- genvalof temperaturen) etcetera

 

7.5 De Koper is gehouden het Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deProducten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de Producten overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebrekendienen uiterlijk binnen 5werkdagen nalevering schriftelijkaan ECC-Bimastewordengemeld.Eventuelenietzichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ECC-Bimas te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijkeomschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ECC-Bimas in staat is adequaattereageren. De Koper dient ECC-Bimas in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

7.6 Indien de Koper tijdig reclameert, moet hijde Producten in onveranderde staatlaten totdatECC-Bimas de klachten heeft kunnen onderzoeken en zal de betalingsverplichting van Koper niet worden opgeschort. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afnameen betaling van de overigens bestelde Producten.

 

7.7 De aanspraak op garantie vervalt voorts indien de Koper niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid ECC-Bimas daarvanin kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen 10 dagen nadat bij ECC-Bimas is gereclameerd, ECC-Bimas in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen.

 

7.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ECC-Bimas de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door deKoper, ter keuze van ECC-Bimas, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvandan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan ECC-Bimas te retourneren en de eigendom daarover aan ECC-Bimasteverschaffen,tenzijECC-Bimasandersaangeeft.OfindiendereclamedoorECC-Bimasgegrond wordt bevonden, heeft zij tevens het recht hetzij de Koper te crediteren voor maximaal het factuurbedrag, hetzij toteennieuwe levering over te gaan met de instandhouding van de bestaande


 

 

 

overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Koper om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren.

 

7.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijdevan ECC-Bimas, integraal voor rekening van de Koper.

 

7.10Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekeninggebracht worden.

 

7.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ECC-Bimas en de door ECC-Bimas bij de uitvoering van eenOvereenkomst betrokkenderden, één jaar.

 

7.12 Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na datum van dagtekeningvan dedesbetreffendefactuur. Indienreclamering nietplaatsvindtbinnendeinditartikel gestelde termijnen, verliest de Koper elke aanspraak ter zake van die gebreken.

 

 

 

8              RETOURNERING

 

8.1 Koper is uitsluitend gerechtigd om Producten terug te zenden, indien en voor zover ECC-Bimas daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Voorafgaande aan retournering dient de Koper een retournummer bij ECC-Bimas aan te vragen, die zal dienen te worden vermeld bij al het papierwerk met betrekking tot de retournering van de betreffende Producten. Retourzendingen door Koper dienen in alle gevallen voldoende gefrankeerd aan één van de servicestations van ECC-Bimas te geschieden.

 

8.2ECC-Bimas heeft het recht om de kosten voor de retourzending van geleverde Producten in rekening tebrengenaanKoper. Koper volgteventuele specifieke instructiesvanKopermet betrekking tot retournering te allen tijde op.

 

8.3 Retour gezonden Producten moeten fabrieksnieuw,courant en in de originele verpakking verpakt zijn. Eventueel ontbrekende onderdelen en beschadigde verpakkingen zullen door Koper aan ECC-Bimas worden vergoed.

 

8.4 Indien Koper zonder toestemming van ECC-Bimas Producten aan ECC-Bimas retourneert, is ECC-Bimas nimmer gehouden deze Producten aan Koper te crediteren. Zonder toestemming retourgezonden Producten staan ter vrije beschikking van ECC-Bimas.

 

8.5IndiendeProductenwordengeretourneerdenergeensprakeisvaneenschending vandegarantie zoals uiteengezet in artikel 7 dan behoudt ECC-Bimas zich het recht voor om een “restocking fee” van ten minste 20% van de factuurwaarde van de Producten in rekeningtebrengen.

 

 

 

9              PRIJZENENBETALING

 

9.1Door ECC-Bimasopgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af op het kantoor van ECC-Bimasof magazijn van (de toeleverancier van) ECC-Bimas, exclusief B.T.W., andere heffingen van


 

 

 

overheidswege, administratiekosten, kosten vanvervoer, verpakking, verzekering en dergelijke, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

 

9.2Alle Overeenkomst(en) worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien binnen een maand na het aanvaarden van een Order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in door de fabrikant aan ECC- Bimasin rekening gebrachte prijzen, in lonen, in koersen, in invoerrechten, in brandstofprijzen enz., dan isECC-Bimas bevoegd deze prijsfluctuaties door te berekenen aan de Koper. ECC-Bimas zal Koper hierover tijdiginformeren.

 

9.3 Indien de door de Koper af te nemen hoeveelheid zaken daartoe naar het oordeelvanECC- Bimas aanleiding geeft, kan zij de Koper een korting op de prijzen toekennen. De Koper kan hieraan evenwelgeenrechten ontlenen voor toekomstigeleveringen.

 

9.4Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden. De datum van creditering van de bankrekening van ECC-Bimas geldt als datum van betaling.

 

9.5 De Koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5.4, blijft verplicht tot betaling vande koopsom.

 

9.6Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim, zullen alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk geheel opeisbaar worden en is ECC-Bimas terstond gerechtigd verdere levering aan Koper op te schorten. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijkerente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekendvanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

9.7 Alle buitengerechtelijke kosten,inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die ECC-Bimas redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolgvande niet-(tijdige) nakomingdoor Koper, komen voor rekening van Koper. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteldopminimaal 15% + BTW van de hoofdsom

 

9.8Betalingen van Koper strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door ECC-Bimas gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door ECC-Bimas geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op deoudste openstaande factuur.

 

9.9 ECC-Bimas kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ECC-Bimas kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneensde opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

9.10 De Koper isnimmer gerechtigd tot verrekeningvan het door hem aan ECC-Bimas verschuldigde.


 

 

 

9.11 Bezwarentegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper diegeen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd omdebetaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

9.12 Indien er goede gronden bestaan voor het vermoeden dat Koper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Koper verplicht om - op eerste verzoek van ECC-Bimas - daartoe genoegzame, door ECC-Bimas gewenste (aanvullende) zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haarverplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).

 

9.13 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een eventuele ingebrekestelling met een termijn van één week, is ECC-Bimas bevoegd de Overeenkomstzonderrechterlijketussenkomstalsontbonden tebeschouwen.In datgevalisdeKoper aansprakelijk voor de door ECC-Bimas geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling

 

 

 

10           IE-RECHTEN

 

10.1 ECC-Bimas behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schemas e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door ECC-Bimas gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

 

10.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de Koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van 50.000,-- verschuldigd zijn, onverminderd het recht van ECC-Bimas tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

 

10.3 ECC-Bimas is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de Koper verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpene.d.

 

10.4DeKopervrijwaartECC-Bimasterzakeaansprakenvanderdenopgrondvan(vermeende)inbreukopdeze rechten.

 

10.5 ECC-Bimas heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

11           GEHEIMHOUDING

 

11.1 ECC-Bimas en Koper zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht


 

 

 

openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het bindigen van de Overeenkomst.

 

 

 

12           OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

12.1 Onverminderd de overige rechten van ECC-Bimas, is ECC-Bimas zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheelofgedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere)uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 

12.1.1 Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ECC-Bimas uit deOvereenkomst voldoet,ookindien dit niet aan haar is toe te rekenen;

 

12.1.2 ECC-Bimas omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet, niettijdig of niet volledig zal nakomen;

 

12.1.3 in geval van (een verzoek tot) faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken dan welontbinding, staking of liquidatie van het bedrijf;

 

12.1.4 indien behoorlijke nakoming door ECC-Bimas (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan ECC-Bimas zijn toe te rekenen;

 

12.1.5 Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van ECC-Bimas kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijkovereengekomen condities zal nakomen, is ECC-Bimas gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden;

 

12.1.6 Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening vanzijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

12.1.7 Voorts is ECC-Bimas bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijkofnaar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht,

 

12.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ECC-Bimas op koperonmiddellijk opeisbaar. Indien ECC-Bimas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;

 

12.3 ECC-Bimas behoudt steeds het recht schadevergoedingtevorderen.

 

 

 

13           AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

13.1 Indien ECC-Bimas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


 

 

 

13.2 ECC-Bimas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, on